HotBird 13.0°E - 11179 - H - 27500 - 3/4

Nilesat 7.0°W - 11179 - H - 27500 - 3/4

Galaxy 19 13.0°E - 11936 - H - 20000 - 3/4

Optus D2 152.0°E - 12608 - H - 22500 - 3/4

شبکه جهانی مرجعیت ، بیان کننده آراء و دیدگاه های مرجع عالی قدر آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله عالی میباشد.